What about Adblue ?

Steeds meer dieselmotoren gebruiken AdBlue om hun NOx-uitstoot te beperken. Deze mengeling van water en ureum werkt erg goed, maar moet regelmatig worden bijgevuld. We leggen het even uit.


Wat is AdBlue?

AdBlue is een waterachtige oplossing die wordt gebruikt om tot 85 procent van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) om te vormen tot water en stikstof. Het product bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5 procent) en erg zuiver ureum (32,5 procent). De vloeistof wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem, tussen de motor en de SCR-katalysator (voor ‘Selective Catalytic Reduction’ of Selective Katalytische Reductie). Het ureum CO(NH2)2 wordt gemaakt met ammoniak (NH3) en koolstofgas (CO2). Bij een temperatuur van 80 graden Celsius produceert het ureum NH3 (gasvormig ammoniak). Dankzij een chemische reactie worden de NOx en het NH3 afgebroken tot N2 (stikstof) en H2O (water). AdBlue is biologisch afbreekbaar en bevriest bij -11 graden Celsius. Je mag het dus niet op koude plaatsen bewaren, en de samenstelling ervan kan trouwens ook wijzigen als het aan zonnestralen (UV) wordt blootgesteld.


Hoe weet ik of mijn auto AdBlue gebruikt?

Het AdBlue wordt gebruikt in auto’s met SCR en dat zijn hoofdzakelijk Euro 6-dieselmotoren. Het systeem wordt sinds 2006 toegepast in vrachtwagens en werd in de autosector geïntroduceerd in 2014. In sommige auto’s zit de AdBlue-vuldop naast de dieseltankdop, maar in andere zit hij discreter weggewerkt.


Hoe weet ik wanneer ik moet bijvullen?

Tijdens de gebruikelijke onderhoudsbeurten wordt het niveau van het reservoir nagekeken en indien nodig bijgevuld bij de dealer. Maar afhankelijk van de rijomstandigheden (stadsritten, weer) kan het gebeuren dat het AdBlue-reservoir leeg is voor de volgende onderhoudsbeurt. Dat wordt aangegeven met een verklikkerlichtje. U kan dan nog zo’n 2.400 kilometer verder rijden, maar let op: eens het AdBlue helemaal op is, zal de auto de motorprestaties sterk verminderen en weigeren opnieuw te starten. Het reservoir moet daarom zo snel mogelijk worden bijgevuld nadat het verklikkerlichtje is gaan branden, of het onderhoud moet vroeger worden ingepland bij de concessiehouder.


Waar vul ik mijn AdBlue-reservoir?

Dat hangt af van de plaats van het reservoir en de toegankelijkheid van de blauwe vuldop ervan. Het meest eenvoudig is het wanneer die dop achter de tankklep zit. Maar sommige constructeurs vonden het zinvol om de dop te verbergen onder de koffervloer of de motorkap. Dat moet je dan opzoeken in de handleiding van de auto. Bovendien moet in sommige gevallen de boordcomputer worden gereset om het gele verklikkerlichtje te laten verdwijnen. Het meest eenvoudige is dus om bij de concessiehouder langs te gaan of om uitleg te vragen aan een bekwame technieker. Maar je kan perfect zelf AdBlue bijvullen, bijvoorbeeld wanneer het dringend is.


Welk AdBlue moet ik kopen?

De verhouding water-ureum (AUS32) moet beantwoorden aan de DIN 70070-standaard en aan de ISO 22241-vereisten. AdBlue is een gedeponeerd merk van de Duitse vereniging van de auto-industrie (VDA), die deze norm garandeert. Het is verkrijgbaar in bussen van 5 of 10 liter en die kosten 15 tot 25 euro in tankstations en autocenters. De navulbus mag niet groter zijn dan het volume van het reservoir (zie de handleiding van de auto). Het is ten sterkste afgeraden om het goedje in een auto te proberen tanken met een AdBlue-pompinstallatie voor vrachtwagens. De tanksnelheid en het debiet daarvan zijn namelijk afgesteld op vrachtwagens. Die komen niet overeen met die voor het vullen van het veel kleinere (8 tot 25 liter) reservoir van een auto of een lichte vrachtwagen. Toch duiken hier en daar AdBlue-pompen op voor particuliere voertuigen.


Hoe vul je een AdBlue-tank?

De navulbussen zijn aangepast aan een noodvulbeurt, al is een trechter soms geen overbodige luxe. Als het reservoir (bijna) leeg is, moet je minstens 4 liter bijvullen. Vermijd echter om de tank volledig te vullen of om bij te vullen voor het reservelampje brandt. Als je namelijk teveel van de vloeistof in de tank giet, kan die overlopen. De vloeistof zal dan gaan kristalliseren en de vulhals verstoppen. Daardoor gaat het reservoir vervormen en dat moet dan worden vervangen. Let ook op, zeker wanneer de vuldop zich achter de gewone tankklep bevindt, dat je nooit diesel in de blauwe opening giet of AdBlue in de brandstoftank.


Is AdBlue gevaarlijk?

Na contact met AdBlue volstaat het om je handen te reinigen, en is niet explosief.Wanneer AdBlue op de grond wordt gemorst, kan het de bodem glad maken. Goed spoelen volstaat om het te verwijderen.


Zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig bij grote koude?

AdBlue kristalliseert bij -11 graden C°. Maar een auto die bij dergelijke temperaturen wordt geparkeerd, heeft geen bijzondere aandacht nodig. De normen verplichten de constructeurs tot een automatische verwarming om de oplossing vloeibaar te maken zodat het SCR binnen de 20 minuten na het starten weer actief kan zijn.


bron : Autogids



More and more diesel engines are using AdBlue to limit their NOx emissions. This mixture of water and urea works very well, but needs to be topped up regularly. We will explain.


What is AdBlue?

AdBlue is an aqueous solution that is used to convert up to 85 percent of NOx emissions (nitrogen oxides) into water and nitrogen. The product consists of demineralized water (67.5 percent) and very pure urea (32.5 percent). The fluid is injected into the exhaust system, between the engine and the SCR catalytic converter (for "Selective Catalytic Reduction" or Selective Catalytic Reduction). The urea CO (NH2) 2 is made with ammonia (NH3) and carbon gas (CO2). At a temperature of 80 degrees Celsius, the urea produces NH3 (gaseous ammonia). Thanks to a chemical reaction, the NOx and NH3 are broken down into N2 (nitrogen) and H2O (water). AdBlue is biodegradable and freezes at -11 degrees Celsius. You should therefore not keep it in cold places, and its composition can also change if it is exposed to sun rays (UV).


How do I know if my car uses AdBlue?

The AdBlue is used in cars with SCR, mainly Euro 6 diesel engines. The system has been used in trucks since 2006 and was introduced to the automotive sector in 2014. In some cars, the AdBlue filler cap is located next to the diesel tank cap, but in others it is more discreetly concealed.


How do I know when to top up?

During the usual maintenance intervals, the level of the reservoir is checked and, if necessary, topped up at the dealer. However, depending on driving conditions (city driving, weather), the AdBlue reservoir may be empty before the next service. This is indicated by an indicator light. You can then drive another 2,400 kilometers, but beware: once the AdBlue is completely used up, the car will greatly reduce engine performance and refuse to start again. The reservoir should therefore be refilled as soon as possible after the tell-tale lamp has come on, or maintenance should be scheduled earlier with the dealer.


Where do I fill my AdBlue reservoir?

This depends on the location of the reservoir and the accessibility of its blue filler cap. It is most simple when that cap is behind the fuel filler flap. However, some manufacturers found it useful to hide the cap under the boot floor or the bonnet. You have to look that up in the manual of the car. In addition, in some cases the on-board computer must be reset for the yellow warning light to disappear. The simplest thing is to visit the concessionaire or ask for an explanation from a competent technician. But you can perfectly top up AdBlue yourself, for example when it is urgent.


Which AdBlue should I buy?

The water-urea ratio (AUS32) must comply with the DIN 70070 standard and with the ISO 22241 requirements. AdBlue is a registered trademark of the German Automotive Industry Association (VDA), which guarantees this standard. It is available in 5 or 10 liter canisters and costs 15 to 25 euros at petrol stations and car centers. The refill canister must not exceed the volume of the reservoir (see the vehicle manual). It is strongly advised not to try to fill up the substance in a car with an AdBlue pump installation for trucks. The refueling speed and its flow are adjusted to trucks. These do not correspond to those for filling the much smaller (8 to 25 liters) reservoir of a car or a light truck. Yet here and there AdBlue pumps are popping up for private vehicles.


How do you fill an AdBlue tank?

The refill cans are adapted for emergency refills, although a funnel is sometimes not a superfluous luxury. When the reservoir is (almost) empty, you must refill at least 4 liters. However, avoid filling the tank completely or refilling it before the spare light comes on. If you pour too much of the liquid into the tank, it can overflow. The liquid will then crystallize and clog the filler neck. This causes the reservoir to deform and must then be replaced. Also make sure, especially when the filler cap is behind the regular tank flap, that you never pour diesel into the blue opening or AdBlue into the fuel tank.


Is AdBlue dangerous?

After contact with AdBlue, it is enough to clean your hands, and it is not explosive. If AdBlue is spilled on the ground, it can make the bottom slippery. Rinsing well is enough to remove it.


Are extra precautions necessary in case of severe cold?

AdBlue crystallizes at -11 degrees C °. But a car parked at such temperatures does not require any special attention. The standards require manufacturers to use automatic heating to liquefy the solution so that the SCR can be active again within 20 minutes of starting.


source: Autogids






Cada vez más motores diésel utilizan AdBlue para limitar sus emisiones de NOx. Esta mezcla de agua y urea funciona muy bien, pero debe reponerse con regularidad. Te lo explicaremos.


¿Qué es AdBlue?

AdBlue es una solución acuosa que se utiliza para convertir hasta el 85 por ciento de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) en agua y nitrógeno. El producto consiste en agua desmineralizada (67,5 por ciento) y urea muy pura (32,5 por ciento). El líquido se inyecta en el sistema de escape, entre el motor y el convertidor catalítico SCR (para "Reducción catalítica selectiva" o Reducción catalítica selectiva). La urea CO (NH2) 2 se elabora con amoniaco (NH3) y gas de carbono (CO2). A una temperatura de 80 grados Celsius, la urea produce NH3 (amoniaco gaseoso). Gracias a una reacción química, el NOx y el NH3 se descomponen en N2 (nitrógeno) y H2O (agua). AdBlue es biodegradable y se congela a -11 grados Celsius. Por lo tanto, no debe guardarlo en lugares fríos, y su composición también puede cambiar si se expone a los rayos solares (UV).


¿Cómo sé si mi automóvil usa AdBlue?

El AdBlue se utiliza en automóviles con SCR, principalmente motores diésel Euro 6. El sistema se utiliza en camiones desde 2006 y se introdujo en el sector de la automoción en 2014. En algunos coches, el tapón de llenado de AdBlue se encuentra junto al tapón del depósito de diésel, pero en otros se oculta de forma más discreta.


¿Cómo sé cuándo recargar?

Durante los intervalos de mantenimiento habituales, se comprueba el nivel del depósito y, si es necesario, se rellena en el distribuidor. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de conducción (conducción en ciudad, clima) puede suceder que el depósito de AdBlue esté vacío antes del próximo servicio. Esto se indica mediante una luz indicadora. Luego puede conducir otros 2.400 kilómetros, pero tenga cuidado: una vez que el AdBlue se haya agotado por completo, el automóvil reducirá en gran medida el rendimiento del motor y se negará a arrancar de nuevo. Por lo tanto, el depósito debe rellenarse lo antes posible después de que se encienda el testigo, o el mantenimiento debe programarse antes con el distribuidor.


¿Dónde lleno mi depósito de AdBlue?

Esto depende de la ubicación del depósito y la accesibilidad de su tapón de llenado azul. Es más simple cuando esa tapa está detrás de la tapa de llenado de combustible. Sin embargo, algunos fabricantes encontraron útil ocultar la tapa debajo del piso del maletero o del capó. Tienes que buscarlo en el manual del coche. Además, en algunos casos, el ordenador de a bordo debe reiniciarse para que desaparezca la luz amarilla de advertencia. Lo más sencillo es visitar al concesionario o pedir una explicación a un técnico competente. Pero usted mismo puede recargar AdBlue perfectamente, por ejemplo, cuando sea urgente.


¿Qué AdBlue debo comprar?

La relación agua-urea (AUS32) debe cumplir con la norma DIN 70070 y los requisitos ISO 22241. AdBlue es una marca registrada de la Asociación de la industria automotriz alemana (VDA), que garantiza este estándar. Está disponible en bidones de 5 o 10 litros y cuesta de 15 a 25 euros en gasolineras y centros de coches. El recipiente de recarga no debe exceder el volumen del depósito (consulte el manual del vehículo). Se desaconseja encarecidamente intentar llenar la sustancia en un automóvil con un sistema de bomba de AdBlue para camiones. La velocidad de repostaje y su caudal se ajustan a los camiones. Estos no corresponden a los que se utilizan para llenar el depósito mucho más pequeño (8 a 25 litros) de un automóvil o una camioneta. Sin embargo, aquí y allá están apareciendo bombas de AdBlue para vehículos privados.


¿Cómo se llena un depósito de AdBlue?

Las latas de recarga están adaptadas para el llenado de emergencia, aunque a veces un embudo no es un lujo superfluo. Cuando el depósito esté (casi) vacío, deberá rellenar al menos 4 litros. Sin embargo, evite llenar el tanque por completo o volver a llenarlo antes de que se encienda la luz de repuesto. Si vierte demasiado líquido en el tanque, puede desbordarse. Luego, el líquido cristalizará y obstruirá el cuello de llenado. Esto hace que el depósito se deforme y luego se debe reemplazar. También asegúrese, especialmente cuando el tapón de llenado está detrás de la tapa del tanque normal, que nunca vierta diesel en la abertura azul o AdBlue en el tanque de combustible.


¿Es peligroso el AdBlue?

Después del contacto con el AdBlue, basta con limpiarse las manos y no es explosivo, si se derrama AdBlue en el suelo, puede resbalar el fondo. Basta con aclararlo bien para eliminarlo.


¿Son necesarias precauciones adicionales en caso de un resfriado severo?

AdBlue cristaliza a -11 grados C °. Pero un automóvil estacionado a tales temperaturas no requiere ninguna atención especial. Los estándares requieren que los fabricantes utilicen un calentamiento automático para licuar la solución, de modo que el SCR pueda volver a estar activo dentro de los 20 minutos posteriores al inicio.


fuente: Autogids


===


De plus en plus de moteurs diesel utilisent l'AdBlue pour limiter leurs émissions de NOx. Ce mélange d'eau et d'urée fonctionne très bien, mais doit être renouvelé régulièrement. Nous expliquerons.


Qu'est-ce que l'AdBlue?

AdBlue est une solution aqueuse utilisée pour convertir jusqu'à 85% des émissions de NOx (oxydes d'azote) en eau et en azote. Le produit se compose d'eau déminéralisée (67,5 pour cent) et d'urée très pure (32,5 pour cent). Le fluide est injecté dans le système d'échappement, entre le moteur et le pot catalytique SCR (pour «Selective Catalytic Reduction» ou Selective Catalytic Reduction). L'urée CO (NH2) 2 est composée d'ammoniac (NH3) et de gaz carbonique (CO2). À une température de 80 degrés Celsius, l'urée produit du NH3 (ammoniac gazeux). Grâce à une réaction chimique, les NOx et NH3 se décomposent en N2 (azote) et H2O (eau). L'AdBlue est biodégradable et gèle à -11 degrés Celsius. Il ne faut donc pas le conserver dans des endroits froids, et sa composition peut également changer s'il est exposé aux rayons du soleil (UV).


Comment savoir si ma voiture utilise de l'AdBlue?

L'AdBlue est utilisé dans les voitures équipées de SCR, principalement des moteurs diesel Euro 6. Le système est utilisé dans les camions depuis 2006 et a été introduit dans le secteur automobile en 2014. Dans certaines voitures, le bouchon de remplissage d'AdBlue est situé à côté du bouchon du réservoir de diesel, mais dans d'autres, il est plus discrètement dissimulé.


Comment savoir quand recharger?

Lors des intervalles d'entretien habituels, le niveau du réservoir est contrôlé et, si nécessaire, fait le plein chez le concessionnaire. Cependant, selon les conditions de conduite (conduite en ville, météo), le réservoir d'AdBlue peut être vide avant le prochain entretien. Ceci est indiqué par un voyant lumineux. Vous pouvez ensuite parcourir 2400 kilomètres supplémentaires, mais attention: une fois l'AdBlue complètement épuisé, la voiture réduira considérablement les performances du moteur et refusera de redémarrer. Le réservoir doit donc être rempli dès que possible après l'allumage du témoin, ou l'entretien doit être programmé plus tôt avec le revendeur.


Où dois-je remplir mon réservoir d'AdBlue?

Cela dépend de l'emplacement du réservoir et de l'accessibilité de son bouchon de remplissage bleu. C'est le plus simple lorsque ce bouchon est derrière la trappe de remplissage de carburant. Cependant, certains fabricants ont trouvé utile de cacher le capuchon sous le plancher du coffre ou le capot. Vous devez rechercher cela dans le manuel de la voiture. De plus, dans certains cas, l'ordinateur de bord doit être réinitialisé pour que le voyant jaune disparaisse. Le plus simple est de visiter le concessionnaire ou de demander une explication à un technicien compétent. Mais vous pouvez parfaitement recharger vous-même de l'AdBlue, par exemple en cas d'urgence.


Quel AdBlue dois-je acheter?

Le rapport eau-urée (AUS32) doit être conforme à la norme DIN 70070 et aux exigences ISO 22241. AdBlue est une marque déposée de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), qui garantit cette norme. Il est disponible en bidons de 5 ou 10 litres et coûte de 15 à 25 euros dans les stations-service et les centres automobiles. La cartouche de remplissage ne doit pas dépasser le volume du réservoir (voir le manuel du véhicule). Il est fortement déconseillé d'essayer de faire le plein de substance dans une voiture avec une installation de pompe AdBlue pour camions. La vitesse de ravitaillement et son débit sont adaptés aux camions. Celles-ci ne correspondent pas à celles permettant de remplir le réservoir beaucoup plus petit (8 à 25 litres) d'une voiture ou d'un camion léger. Pourtant, ici et là, des pompes AdBlue apparaissent pour les véhicules privés.


Comment remplir un réservoir d'AdBlue?

Les bidons de recharge sont adaptés pour le remplissage d'urgence, même si un entonnoir n'est parfois pas un luxe superflu. Lorsque le réservoir est (presque) vide, vous devez remplir au moins 4 litres. Cependant, évitez de remplir complètement le réservoir ou de le remplir avant que le voyant de réserve ne s'allume. Si vous versez trop de liquide dans le réservoir, il peut déborder. Le liquide va alors cristalliser et obstruer le goulot de remplissage. Cela provoque la déformation du réservoir et doit ensuite être remplacé. Assurez-vous également, en particulier lorsque le bouchon de remplissage est derrière le volet du réservoir normal, que vous ne versez jamais de diesel dans l'ouverture bleue ou d'AdBlue dans le réservoir de carburant.


L'AdBlue est-il dangereux?

Après un contact avec l'AdBlue, il suffit de se nettoyer les mains, et ce n'est pas explosif.Si de l'AdBlue est renversé sur le sol, il peut rendre le fond glissant. Il suffit de bien rincer pour l'éliminer.


Des précautions supplémentaires sont-elles nécessaires en cas de rhume sévère?

L'AdBlue cristallise à -11 degrés C °. Mais une voiture garée à de telles températures ne nécessite aucune attention particulière. Les normes imposent aux fabricants d'utiliser un chauffage automatique pour liquéfier la solution afin que le SCR puisse être à nouveau actif dans les 20 minutes après le démarrage.


source: Autogids


====


Immer mehr Dieselmotoren verwenden AdBlue, um ihre NOx-Emissionen zu begrenzen. Diese Mischung aus Wasser und Harnstoff funktioniert sehr gut, muss aber regelmäßig nachgefüllt werden. Wir werden erklären.


Was ist AdBlue?

AdBlue ist eine wässrige Lösung, mit der bis zu 85 Prozent der NOx-Emissionen (Stickoxide) in Wasser und Stickstoff umgewandelt werden. Das Produkt besteht aus demineralisiertem Wasser (67,5 Prozent) und sehr reinem Harnstoff (32,5 Prozent). Die Flüssigkeit wird zwischen dem Motor und dem SCR-Katalysator in das Abgassystem eingespritzt (für "Selektive katalytische Reduktion" oder "Selektive katalytische Reduktion"). Das Harnstoff CO (NH2) 2 wird mit Ammoniak (NH3) und Kohlenstoffgas (CO2) hergestellt. Bei einer Temperatur von 80 Grad Celsius produziert der Harnstoff NH3 (gasförmiges Ammoniak). Dank einer chemischen Reaktion werden NOx und NH3 in N2 (Stickstoff) und H2O (Wasser) zerlegt. AdBlue ist biologisch abbaubar und gefriert bei -11 Grad Celsius. Sie sollten es daher nicht an kalten Orten aufbewahren. Die Zusammensetzung kann sich auch ändern, wenn es Sonnenstrahlen (UV) ausgesetzt wird.


Woher weiß ich, ob mein Auto AdBlue verwendet?

Der AdBlue wird in Fahrzeugen mit SCR eingesetzt, hauptsächlich Euro 6-Dieselmotoren. Das System wird seit 2006 in Lastkraftwagen eingesetzt und 2014 in der Automobilbranche eingeführt. Bei einigen Fahrzeugen befindet sich der AdBlue-Einfülldeckel neben dem Dieseltankdeckel, bei anderen ist er diskreter verborgen.


Woher weiß ich, wann ich nachfüllen muss?

Während der üblichen Wartungsintervalle wird der Füllstand des Vorratsbehälters überprüft und gegebenenfalls beim Händler nachgefüllt. Abhängig von den Fahrbedingungen (Stadtfahrt, Wetter) kann es jedoch vorkommen, dass der AdBlue-Vorratsbehälter vor dem nächsten Service leer ist. Dies wird durch eine Kontrollleuchte angezeigt. Sie können dann weitere 2.400 Kilometer fahren, aber Vorsicht: Sobald der AdBlue vollständig aufgebraucht ist, verringert das Auto die Motorleistung erheblich und weigert sich, erneut zu starten. Der Behälter sollte daher so bald wie möglich nach dem Aufleuchten der Kontrollleuchte wieder aufgefüllt werden, oder die Wartung sollte früher mit dem Händler vereinbart werden.


Wo fülle ich mein AdBlue-Reservoir?

Dies hängt von der Position des Reservoirs und der Zugänglichkeit seines blauen Einfülldeckels ab. Am einfachsten ist es, wenn sich dieser Deckel hinter der Tankklappe befindet. Einige Hersteller fanden es jedoch nützlich, die Kappe unter dem Kofferraumboden oder der Motorhaube zu verstecken. Das muss man im Fahrzeughandbuch nachschlagen. Außerdem muss in einigen Fällen der Bordcomputer zurückgesetzt werden, damit die gelbe Anzeigelampe verschwindet. Am einfachsten ist es, den Konzessionär zu besuchen oder einen kompetenten Techniker um eine Erklärung zu bitten. Sie können AdBlue jedoch perfekt selbst aufladen, beispielsweise wenn es dringend ist.


Welches AdBlue soll ich kaufen?

Das Wasser-Harnstoff-Verhältnis (AUS32) muss der Norm DIN 70070 und den Anforderungen ISO 22241 entsprechen. AdBlue ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), die diesen Standard garantiert. Es ist in 5- oder 10-Liter-Kanistern erhältlich und kostet an Tankstellen und in Autozentren 15 bis 25 Euro. Der Nachfüllbehälter darf das Volumen des Vorratsbehälters nicht überschreiten (siehe Fahrzeughandbuch). Es wird dringend davon abgeraten, zu versuchen, die Substanz in einem Auto mit einem AdBlue-Pumpensystem für Lastkraftwagen aufzufüllen. Die Betankungsgeschwindigkeit und der Durchfluss werden an LKWs angepasst. Diese entsprechen nicht denen zum Befüllen des viel kleineren (8 bis 25 Liter) Reservoirs eines Autos oder eines leichten Lastwagens. Doch hier und da tauchen AdBlue-Pumpen für Privatfahrzeuge auf.


Wie füllt man einen AdBlue-Tank?

Die Nachfüllkanister sind für die Notbefüllung geeignet, obwohl ein Trichter manchmal kein überflüssiger Luxus ist. Wenn der Behälter (fast) leer ist, müssen Sie mindestens 4 Liter nachfüllen. Vermeiden Sie es jedoch, den Tank vollständig zu füllen oder nachzufüllen, bevor die Ersatzleuchte aufleuchtet. Wenn Sie zu viel Flüssigkeit in den Tank gießen, kann diese überlaufen. Die Flüssigkeit kristallisiert dann und verstopft den Einfüllstutzen. Dies führt zu einer Verformung des Reservoirs und muss dann ersetzt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie niemals Diesel in die blaue Öffnung oder AdBlue in den Kraftstofftank einfüllen, insbesondere wenn sich der Einfülldeckel hinter der normalen Tankklappe befindet.


Ist AdBlue gefährlich?

Nach dem Kontakt mit AdBlue reicht es aus, die Hände zu reinigen, und es ist nicht explosiv. Wenn AdBlue auf den Boden verschüttet wird, kann der Boden rutschig werden. Gut zu spülen reicht aus, um es zu entfernen.


Sind bei starker Erkältung zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich?

AdBlue kristallisiert bei -11 ° C °. Ein bei solchen Temperaturen geparktes Auto erfordert jedoch keine besondere Aufmerksamkeit. Die Standards verlangen von den Herstellern, dass sie die Lösung automatisch erwärmen, damit der SCR innerhalb von 20 Minuten nach dem Start wieder aktiv wird.


Quelle: Autogids




40 views0 comments