The Beginner's Guide to Buying The Right RV - Hoe een camper kiezen

Met vliegreizen en treinreisverkeer, die voor velen in de wacht staan, hebben campers een heropleving.


Hoeveel ruimte heb je nodig?

Een belangrijke overweging bij de aankoop van een camper is hoeveel mensen u nodig heeft om te slapen. Als u alleen met een partner bent, dan volstaat een Rijbewijs B of maximaal toegelaten gewicht van 3.5Tmeestal. Als u van plan bent uw kinderen, uw vrienden en hun kinderen mee te nemen, kan die extra ruimte essentieel zijn maar moet je niet rekening met een gewoon autorijbewijs te kunnen rijden.

Het nuttig laadvermogen van een B-camper draait meestal tussen de 300 en 600kg, maar trek daar al het gewicht van 2 personen, 100ltr water, 2 gasflessen, huisraad, voedsel en kleding af, en je komt waarschijnlijk al niet meer met 300 kg rond. Vergeet hierbij zeker niet de nodige accessoires zoals luifel, sateliet, fietsenrek, ook af te trekken.


Je begrijpt direct dan dat het niet zomaar even zal zijn van "Kom we laden het ding vol en trekken erop uit". De meesten onder ons meten en passen goed wat ze meesleuren. Persoonlijk heb ik zelf een laadlijst en weet ik dat ik 10% overladen ben. Ja, dit is een risico. Vooral in bergachtige streken en landen zijn de controles op campers redelijk streng.


Denk goed na over de indeling. Ruimte voor te koken is leuk voor mevrouw, of diegene die kookt. Zij hebben graag werkplaats. Anderzijds is een grote comfortabele zithoek fun om op de plaats eens iemand in je camper uit te nodigen op de borrel. Heb je huisdieren mee ? Dan zal de ruimte je gemakkelijker doen rondwandelen in je camper zonder acrobatische toeren uit te halen en over de hond te moeten stappen.


Waar ga je heen?

Niet alle campers zijn geschikt voor alle plaatsen. Beperkingen voor voertuiglengte in sommige nationale parken, dorpen, op provinciale wegen en over bergpassen kunnen ervoor zorgen dat u er niet doorheen kunt rijden. Dus daar heb je dan meestal wel het voordeel van een 3.5t camper.


Wat moet u onderweg doen?

Sommige campers zullen beter zijn ingericht om lang in te verblijven. Anderen hebben luxe keukeninstallatie met oven, microgolf. U zult ook willen overwegen of u toegang heeft tot externe aansluitingen voor water, elektriciteit en riolering, of dat u zelfvoorzienend moet zijn.


Ben je een zelfverzekerde chauffeur?

Als u niet zo zeker bent van een bus van 6 tot 10 meter lang of een aanhanger die achter uw voertuig rondslingert, is een klasse B-bus wellicht iets voor u. Overweeg of u door drukke steden rijdt, of u op drukke plaatsen moet parkeren en hoe vaak u met uw camper door de stad gaat.


Hoeveel wil je uitgeven?

Dit is een van de belangrijkste vragen. Campers kosten van 35000€ tot meerdere honderduizende euro's. Gaande van 3.5T tot vrachtwagencapaciteit met aangepast rijbewijs en nuttige laadvermogens en zijn van 5mtr tot 10 mtr lang. Maar je budget bepalen is de EERSTE STAP in je aanvliegroute van een nieuwe camper kopen. Meestal kan je de camper wel financieren op 10 jaar.


Huur eerst

U hoeft deze beslissing niet te nemen zonder een paar testritten. R

Neen, niet de klassieke vervangwagen die je in de garage meekrijgt. Je huurt een camper. Ofwel bij professionele verhuurbedrijven ofwel bij sharing platformen zoals Goboony. Voel, proef, ervaar eerst wat een camper, het camperleven en de pro en contra's betekenen vooraleer je iets koopt. Persoonlijk heb ik na 4 jaar ook een nieuwe camper gekocht. En nog, in feite is de indeling nu weer iets anders dan wat we nodig hebben want we werden ouder en de situatie is veranderd.
============
With air travel and rail travel, which are on hold for many, RVs are experiencing a resurgence.


How much space do you need?

An important consideration when buying a motor home is how many people you will need to sleep. If you are alone with a partner, a Driver's license B or maximum permitted weight of 3.5T is usually sufficient. If you plan to bring your kids, your friends, and their kids, that extra space may be essential but you shouldn't consider having a regular car license to drive.

The payload of a B-camper usually runs between 300 and 600 kg, but subtract all the weight of 2 people, 100ltr water, 2 gas bottles, household goods, food and clothing, and you probably will not get around with 300 kg . Do not forget to also remove the necessary accessories such as awning, satellite, bicycle rack.


You immediately understand that it will not just be like "Come on, let's load the thing and go out". Most of us measure and fit well what we bring along. I personally have a loading list myself and know that I am 10% overcharged. Yes, this is a risk. Especially in mountainous regions and countries, the checks on campers are fairly strict.


Think carefully about the layout. Space for cooking is fun for the lady or the person who cooks. They like to have a workplace. On the other hand, a large comfortable seating area is fun to invite someone in your camper to a drink on the spot. Do you bring pets? Then the space will make it easier for you to walk around in your camper without having to perform acrobatics and step over the dog.


Where are you going?

Not all campers are suitable for all places. Vehicle length restrictions in some national parks, villages, country roads and mountain passes may prevent you from driving through them. So there you usually have the advantage of a 3.5t camper.


What should you do on the road?

Some motorhomes will be better equipped for a long stay. Others have luxury kitchen installations with oven, microwave. You will also want to consider whether you have access to external water, electricity and sewer connections, or whether you need to be self-sufficient.


Are you a confident driver?

If you are unsure of a 6 to 10 meter bus or a trailer lying around behind your vehicle, a Class B bus may be for you. Consider whether you drive through busy cities, whether you need to park in crowded places, and how often you travel through the city with your RV.


How much do you want to spend?

This is one of the most important questions. Campers cost from € 35,000 to several hundred thousand euros. Ranging from 3.5T to truck capacity with adapted driver's license and payloads and are from 5m to 10m long. But determining your budget is the FIRST STEP in your approach to buying a new motorhome. Usually you can finance the camper over 10 years.


Rent first

You don't have to make this decision without a few test rides. R.

No, not the classic replacement car that you get in the garage. You rent a camper. Either with professional rental companies or with sharing platforms such as Goboony. Feel, taste, experience first what a camper, the camper life and the pros and cons mean before you buy something. Personally, I also bought a new camper after 4 years. And still, in fact, the layout is now slightly different from what we need because we got older and the situation has changed.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)