Some tips for Winter holiday trips - Enkele tips voor Wintervakantie

Some RV snowbirds flock to snow, not away from it. In these winter RVing tips, these experts show that RVing in cold temperatures is an art that anyone can master. Here’s how.

You don’t need an expensive RV with heated basements, or a lot of money to tackle a cold-weather RV camping experience. All you need to make it through winter is a willingness to learn the capabilities and limitations of your own RV before getting caught in freezing weather.


Sommige RV-overwinteraars komen samen in de sneeuw. In deze winterse campertips laten we zien dat kamperen bij lage temperaturen een kunst is die iedereen onder de knie kan krijgen. Hier is hoe.

Je hebt geen dure camper met verwarmde kelders nodig, of veel geld om een kampeerervaring in koud weer aan te pakken. Het enige wat je nodig hebt om de winter door te komen, is de bereidheid om de mogelijkheden en beperkingen van je eigen camper te leren kennen voordat je verstrikt raakt in vriesweer.

You’ll need to understand your RV systems, experiment with different types of cold weather insulation, and talk with others who’ve been there, done that. To get you started, these experienced winter RVers offer their best winter camping tips to keep you and your RV safe when temperatures drop.


U moet uw campersystemen begrijpen, experimenteren met verschillende soorten isolatie voor koud weer en praten met anderen die er zijn geweest. Om u op weg te helpen, bieden deze ervaren wintercampers hun beste winterkampeertips om u en uw camper veilig te houden wanneer de temperatuur daalt.


Water hoses freeze fast without extra precautions.

This frost protection cord prevents freezing of all types of water pipes, including sprinkler pipes and agricultural water installations, such as equestrian centers.

When frost is incoming, this cord automatically heats the water pipe in an unheated room. Think of utility room, garage, garden shed, barn or stable.

But also in a storage shed, storage, (mobile) caravan, chalet and houseboat, the heat cord offers protection against the freezing of pipes


Waterslangen bevriezen snel zonder extra voorzorgsmaatregelen.

Dit vorstbeschermingssnoer voorkomt bevriezing van alle soorten waterleidingen, inclusief sprinklerleidingen en agrarische waterinstallaties, zoals maneges.

Bij invallende vorst verwarmt dit snoer automatisch de waterleiding in een onverwarmde ruimte. Denk aan bijkeuken, garage, tuinhuisje, schuur of stal.

Maar ook in een berging, berging, (mobiele) caravan, chalet en woonboot biedt het warmtekoord bescherming tegen bevriezing van leidingen

Skirting your RV in winter can also help if you’re not going anywhere.

In de winter langs uw camper een 'rokje hangen kan ook helpen als u nergens heen gaat.

If your RV floor is cold, everything else feels chilly too. When you don’t have an RV with heated floors, here’s an interesting tip to warm up your home. You can use floorheaters.

Als je campervloer koud is, voelt al het andere ook kil aan. Als je geen camper met vloerverwarming hebt, is hier een interessante tip om je huis op te warmen met vloerverwarmers.

Humidity rises when indoor temperatures go down. Daily living like cooking and showering trap moisture inside your RV. Eventually, uncontrolled humidity in RVs can lead to big problems like moisture damage and rust. When RVing in cold weather, do all you can do to minimize humidity.

I strongly recommend a dehumidifier. Humidity skyrockets quickly in the winter, and when it condenses on cold surfaces, it’s a recipe for mold if it happens often enough. A good dehumidifier serves two purposes: humidity removal and a circulation fan for the air. We speak about the electronic ventilation system but there exist also packets. They help also.


De luchtvochtigheid stijgt als de binnentemperaturen dalen. Dagelijks leven zoals koken en douchen houdt vocht vast in uw camper. Uiteindelijk kan ongecontroleerde vochtigheid in campers leiden tot grote problemen zoals vochtschade en roest. Als u bij koud weer kampeert, doe er dan alles aan om de luchtvochtigheid tot een minimum te beperken.

Een luchtontvochtiger is zeer aangeraden. Vochtigheid stijgt snel in de winter, en als het condenseert op koude oppervlakken, is het een recept voor schimmel als het vaak genoeg gebeurt. Een goede luchtontvochtiger heeft twee doelen: vochtafvoer en een circulatieventilator voor de lucht. We hebben het over het elektronische ventilatiesysteem, maar er zijn ook pakketten. Ze helpen ook.

If you are parked in a cold area, scope out accessible fuel sources and propane filling options. Get RV service phone numbers and taxi phone numbers in advance. Know what the local hardware store has in terms of supplies for the DIY’er. Check out the local auto and truck parts stores (if any) so you know what options you have. In the cold, time is of the essence; you can’t put off fixing a critical component or miss a warmer weather window for a repair while looking for all this info.


If you’re up for an adventure, winter camping is waiting for you. It’s not always the easiest kind of experience, but if you follow the advice of more experienced RVers, your next cold weather RVing trip will be more comfortable than you imagined.


Als u in een koude omgeving geparkeerd staat, kijk dan uit naar toegankelijke brandstofbronnen en propaanvulopties. Ontvang van tevoren telefoonnummers voor camperservices en taxi's. Weet wat de plaatselijke ijzerhandel heeft aan benodigdheden voor de doe-het-zelver. Bekijk de lokale auto- en vrachtwagenonderdelenwinkels (indien aanwezig), zodat u weet welke opties u heeft. In de kou is tijd van essentieel belang; je kunt het repareren van een kritiek onderdeel niet uitstellen of een warmer weervenster voor een reparatie overslaan terwijl je naar al deze informatie zoekt.


Als je zin hebt in avontuur, wacht het winterkamperen op je. Het is niet altijd de gemakkelijkste ervaring, maar als je het advies van meer ervaren camperaars opvolgt, zal je volgende camperreis bij koud weer comfortabeler zijn dan je had gedacht.

43 views0 comments

Recent Posts

See All