'Langs Boerenerven' (no translation possible because it is a brand)

Hallo Beste Benimars,


De titel is speciaal want we gaan het hebben over 'Langs Boerenerven'.


Deze organisatie zou wel eens een echt waardig alternatief kunnen worden op het France Passion en gelijkaardige alternatieven in Duitsland, Spanje, Italie en Belgie.


“Veel camperaars blijven door de coronacrisis in Nederland”, legt Willy Nagel van camperplaats Vecht & Weide uit. “Truus Sijm, van Camperplaats bij Sijm in Middenmeer, leek het daarom een leuk idee om een aantal camperlocaties door heel Nederland met een zelfde karakter te verenigen.” Zo is Langs Boerenerven ontstaan. “Je staat met je camper op het platteland, dus er zijn volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen”, vervolgt Nagel. “En minstens zo belangrijk: er is alle rust en ruimte.”


De camperlocaties die bij Langs Boerenerven zijn aangesloten, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze het hele jaar geopend zijn en minimaal vier sterren op Campercontact.com scoren. Het mag een camping zijn, maar dan moeten er wel aparte camperplaatsen zijn en je moet als eigenaar wel iets over je bedrijf aan je gasten willen vertellen.


“Het is niet uitgesloten dat het aantal aangesloten bedrijven wordt uitgebreid, maar dit jaar houden we het op de vijftien die al zijn aangesloten. We willen eerst kijken hoe het allemaal gaat lopen”, besluit Nagel.


https://langsboerenerven.nl/

Hello Dear Benimars,


The title is special because we are going to be talking about 'Langs Boerenerven'.


This organization could well become a really worthy alternative to the France Passion and similar alternatives in Germany, Spain, Italy and Belgium.


“Many motor home owners stay in the Netherlands due to the corona crisis,” explains Willy Nagel of Vecht & Weide motorhome. “Truus Sijm, from Camperplaats near Sijm in Middenmeer, therefore seemed like a nice idea to unite a number of camper locations throughout the Netherlands with the same character. This is how Langs Boerenerven was created. “You are in the countryside with your camper, so there are plenty of opportunities for walking and cycling,” Nagel continues. "And just as important: there is plenty of peace and space."


The motorhome locations that are affiliated with Langs Boerenerven must meet a number of conditions. For example, they must be open all year round and score at least four stars on Campercontact.com. It may be a campsite, but there must be separate camper pitches and as the owner you must be willing to tell your guests something about your company.


“It is possible that the number of affiliated companies will be expanded, but this year we will keep it at the fifteen that are already affiliated. We first want to see how things will work out ”, Nagel concludes.


https://langboerenerven.nl/
Hola Queridos Benimars,


El título es especial porque vamos a hablar de 'Langs Boerenerven'.


Esta organización bien podría convertirse en una alternativa realmente valiosa a France Passion y alternativas similares en Alemania, España, Italia y Bélgica.


“Muchos propietarios de autocaravanas permanecen en los Países Bajos debido a la crisis de la corona”, explica Willy Nagel de la autocaravana Vecht & Weide. "Truus Sijm, de Camperplaats cerca de Sijm en Middenmeer, parecía una buena idea unir varias ubicaciones de autocaravanas en los Países Bajos con el mismo carácter". Así es como se creó Langs Boerenerven. “Estás en el campo con tu caravana, por lo que hay muchas oportunidades para caminar y andar en bicicleta”, continúa Nagel. "E igualmente importante: hay mucha paz y espacio".


Las ubicaciones de autocaravanas afiliadas a Langs Boerenerven deben cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, deben estar abiertos todo el año y obtener al menos cuatro estrellas en Campercontact.com. Puede ser un camping, pero debe haber parcelas para caravanas separadas y, como propietario, debe estar dispuesto a contarles a sus invitados algo sobre su empresa.


“Es posible que se amplíe el número de empresas afiliadas, pero este año lo mantendremos en las quince que ya están afiliadas. Primero queremos ver cómo van a funcionar las cosas ”, concluye Nagel.


https://langboerenerven.nl/Bonjour chers Benimars,


Le titre est spécial car nous allons parler de «Langs Boerenerven».


Cette organisation pourrait bien devenir une alternative vraiment digne de la France Passion et d'autres alternatives similaires en Allemagne, Espagne, Italie et Belgique.


«De nombreux propriétaires de camping-cars restent aux Pays-Bas en raison de la crise corona», explique Willy Nagel de Vecht & Weide Motorhome. "Truus Sijm, de Camperplaats près de Sijm à Middenmeer, semblait donc être une bonne idée d'unir plusieurs emplacements de camping-car à travers les Pays-Bas avec le même caractère." C'est ainsi que Langs Boerenerven a été créé. «Vous êtes à la campagne avec votre camping-car, il y a donc de nombreuses possibilités de marcher et de faire du vélo», poursuit Nagel. "Et tout aussi important: il y a beaucoup de paix et d'espace."


Les emplacements pour camping-cars affiliés à Langs Boerenerven doivent remplir un certain nombre de conditions. Par exemple, ils doivent être ouverts toute l'année et obtenir au moins quatre étoiles sur Campercontact.com. Il peut s'agir d'un camping, mais il doit y avoir des emplacements de camping séparés et, en tant que propriétaire, vous devez être prêt à dire à vos invités quelque chose sur votre entreprise.


«Il est possible que le nombre d'entreprises affiliées augmente, mais cette année nous le maintiendrons aux quinze qui sont déjà affiliées. Nous voulons d'abord voir comment les choses vont se passer », conclut Nagel.


https://langboerenerven.nl/Hallo liebe Benimars,


Der Titel ist etwas Besonderes, weil wir über 'Langs Boerenerven' sprechen werden.


Diese Organisation könnte eine wirklich würdige Alternative zur France Passion und ähnlichen Alternativen in Deutschland, Spanien, Italien und Belgien werden.


„Viele Wohnmobilbesitzer bleiben aufgrund der Koronakrise in den Niederlanden“, erklärt Willy Nagel von Vecht & Weide. "Truus Sijm aus Camperplaats in der Nähe von Sijm in Middenmeer schien daher eine gute Idee zu sein, eine Reihe von Camper-Standorten in den Niederlanden mit demselben Charakter zu vereinen." So entstand Langs Boerenerven. „Sie sind mit Ihrem Wohnmobil auf dem Land, daher gibt es viele Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren“, fährt Nagel fort. "Und genauso wichtig: Es gibt viel Frieden und Raum."


Die mit Langs Boerenerven verbundenen Wohnmobilstandorte müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel müssen sie das ganze Jahr über geöffnet sein und mindestens vier Sterne auf Campercontact.com erzielen. Es kann ein Campingplatz sein, aber es müssen separate Wohnmobilstellplätze vorhanden sein, und als Eigentümer müssen Sie bereit sein, Ihren Gästen etwas über Ihr Unternehmen zu erzählen.


„Es ist möglich, dass die Anzahl der verbundenen Unternehmen erhöht wird, aber dieses Jahr werden wir sie bei den fünfzehn halten, die bereits verbunden sind. Wir wollen zuerst sehen, wie es läuft “, schließt Nagel.


https://langboerenerven.nl/

38 views0 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)