HOLIDAYS AT THE FARM - VAKANTIE BIJ DE BOER

Heb je ooit al eens gratis bij de boeren gestaan ?


Dan moet je niet verder lezen want dan ken je het verhaal al. Nee, grapje !


De meesten onder ons vinden het leuk om ergens te staan waar ze niet platgereden worden op overbezette camperplaatsen of waar ze 's nachts gewekt worden door hangjongeren.


Een prachtig alternatief is 'bij de boeren'.


In heel Europa bestaan per land organisaties die een website, een gids of andere middelen aanwenden om deze plaatsjes te promoten. Ja, deze heren ontvangen soms tot 600 motorhomes per jaar en het is een deel van hun inkomen want je kan meestal bij hen terecht voor lekkere verse dingen.


Soms zijn de plaatsen beperkt (ja, je kan soms alleen staan). Anderen hebben plaats met overschot.


Zo kwam ik bij een boer aan..na toch wel een vrij drukke vermoeiende rit.


De zoektocht naar plaats in het midden van Frankrijk die dag verliep niet zo goed, en dan net aangekomen zag de plaats er niet uit. Een hoop rommel, de mesthoop stinkend uren in de wind, vuile plaats..en Ik dacht : "o,mee, mijn god, ik heb geen zin om nog verder te rijden".


Dus ging ik toch even vragen hoe het allemaal zat.


De boer, vertoevend achter zijn klein koeltoogje met kaas , verse boter en melk (want ze verkopen allemaal iets) zegt tegen me :


"Mijnheer, ga buiten, kijk rondom u. Alles wat U kan zien , zover als je kan kijken, is van mij. Zoek een plaats waar het U leuk vindt."


Zo gezegd, zo gedaan.


Was ik even blij dat ik niet naast de mesthoop moest gaan staan.


We overnachten in het midden van de wei onder een grote eik met zicht op de ondergaande zon en genieten van de heerlijke kaas , die we bij de brave man gekocht hadden , en die we op een stuk frans brood, voorzien van heerlijke verse roomboter smeerden. En natuurlijk was dit vergezeld van een glas heerlijke rode wijn die we de dag ervoor bij de andere boer van France Passion gekocht hadden.


Dergelijke verhalen zijn zo leuk om verder te vertellen en het geeft zo'n mooie herinneringen. Nooit vergeet je dat !Op het forum kan je de verschillende organisatie per land terugvinden waar je hun nationaal aanbod kan terugvinden. Ga zeker eens kijken en probeer het uit.

Have you ever camped for free at the farm ?


Then you shouldn't read any more because you'll already know the story. No, just kidding!


Most of us like to park somewhere, where they are not flattened in overcrowded camper places or where they are woken at night by loiterers.


A wonderful alternative is 'at the farm'.


Throughout Europe, there are organisations for each country. They use a website, a guide or other means to promote these places. Yes, these gentlemen sometimes receive up to 600 motorhomes a year and it is a part of their income because you can usually go to them for tasty fresh things.


Sometimes the places are limited (yes, you can sometimes stand alone). Others have place with surplus.


That's how I got to a farmer. after quite a busy tiring ride. The search for place in the middle of France that day did not go so well, and then just arrived the place did not look like it. A lot of junk, the dung heap stinking for hours in the wind, dirty place.. And I thought, "oh, me, my god, I don't want to drive any further." So I went to ask what was going on.


The farmer, sitting behind his little cooling unit with cheese , fresh butter and milk (because they all sell something) says to me :

"Sir, go outside, look around you. Everything you can see, as far as you can see, is mine. Find a place where you like it." Put it this way.

I was just glad I didn't have to stand next to the dung heap. We spend the night in the middle of the meadow under a large oak tree overlooking the setting sun and enjoy the delicious cheese , which we had bought from the good man , and which we smeared on a piece of French bread, with delicious fresh butter. And of course this was accompanied by a glass of delicious red wine that we had bought the day before from the other farmer of France Passion.


Such stories are so much fun to tell and it gives such beautiful memories. You'll never forget that!


On the forum you can find the different organization per country where you can find their national offer. Be sure to take a look and try it out.

32 views0 comments
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)