Hibernate in the south - Overwinteren in het zuiden

The climate in winter is very pleasant. Usually it is at least 10 degrees higher in Spain than in the middle of Europe. We heard from various motor home owners and owners of camping and motorhome locations that it is getting busier every winter season. More and more new camper locations are being opened and the various campsites are increasingly open all year round. See NKC app or other apps. Yet there is a very big difference if you travel to the South with the camper in the winter and stay there a little longer. You will discover a large number of picturesque bays, streets, squares, sandy and rocky beaches where you could camp freely with a camper (acampada libre) without the local police saying anything. A lot is allowed in the winter. We have also noticed that on many beaches where it is forbidden to walk with dogs, this is allowed. Het klimaat in de winter is erg aangenaam. Meestal is het in Spanje zeker 10 graden hoger dan in midden Europa. We hoorden van verschillende camperaars en eigenaren van kampeer- en camperlocaties dat het elk winterseizoen drukker wordt. Er worden steeds meer nieuwe camperlocaties geopend en de verschillende campings zijn steeds vaker het hele jaar open. Zie NKC-app of andere apps. Toch is er een heel groot verschil als je in de winter met de camper naar het zuiden reist en daar wat langer blijft. Je ontdekt er een groot aantal pittoreske baaien, straatjes, pleinen, zand- en rotsstranden waar je vrij kon kamperen met een camper (acampada libre) zonder dat de lokale politie iets zei. In de winter is er veel toegestaan. We hebben ook gemerkt dat op veel stranden waar het verboden is om met honden te lopen, dit wel is toegestaan. Behaviour Some motorhome owners do NOT behave NEATLY and may ruin it for other neat motor home users in the future! If you still like to camp freely, do this for a maximum of 3 days and then go briefly to a campsite or service area and dispose of your waste there and get fresh water, so that you can camp a few nights away again. This also gives other motor home owners the opportunity to stand on your spot instead of keeping it occupied for weeks / months. Here are some rules. * Seat belts compulsory for all passengers and pets (dog belt or bench or travel kennel) * Safety vests mandatory for ALL passengers. * one danger triangle mandatory. (camper with Spanish registration must have two warning triangles with him) * Just like normal cars, you can park a camper anywhere, provided the parking space is suitable and there is no sign stating that large vehicles are prohibited. * You may NOT show camping behavior in a parking lot (so no chairs, tables and awnings) Gedrag

Sommige camperbezitters gedragen zich NIET NAUWELIJK en kunnen het in de toekomst verpesten voor andere nette camperaars! Als je toch graag vrij kampeert, doe dit dan maximaal 3 dagen en ga dan even naar een camping of serviceplaats en gooi daar je afval weg en haal vers water, zodat je weer een paar nachten weg kunt kamperen. Dit geeft ook andere camperaars de mogelijkheid om op uw plek te staan ​​in plaats van deze weken / maanden bezet te houden.


Hier zijn enkele regels.

* Veiligheidsgordels verplicht voor alle passagiers en huisdieren (hondengordel of bench of reiskennel)

* Veiligheidsvesten verplicht voor ALLE passagiers.

* een gevarendriehoek verplicht. (camper met Spaans kenteken moet twee gevarendriehoeken bij zich hebben)

* Net als normale auto's mag je een camper overal parkeren, mits de parkeerplaats geschikt is en er geen bord is dat grote voertuigen verboden zijn.

* Je mag GEEN kampeergedrag vertonen op een parkeerplaats (dus geen stoelen, tafels en luifels) European Drivers license * Campers <3,500 kilos and length <12 meters and width <2.55 meters and a maximum of nine people with a normal B driving license. * Campers with a weight> 3,500 = <7,500 kilos must have a C1 driving license * Campers> 7,500 kilo C have driving license. (The C and C1 driving licenses are also described as truck driving licenses) Speed Motorhomes up to 3,500 kg are considered category M1. For example, campers on motorways and highways may not go faster than 100 km / h and 90 km / h on normal / regional major roads in some countries like Spain. On other roads, campers are not allowed to go faster than 80 km / h which has become common over Europe (and even less, some countries apply 70) A camper may not go faster than 100 km / h on any road, so no 110 km / h and no 120 km / h that do apply to normal cars and vans. On roads within built-up areas, the same rules apply as those for normal vehicles. Bicycles Bicycle racks may extend between 10% to 15% of the total length of the motorhome and marked with a 50 x 50 cm reflective aluminum or plastic sign that is white with 3 red diagonal stripes. Towing a car with the tires on the road is NOT allowed. Spending the winter abroad: what should you keep in mind? - Medical costs abroad are often higher. Check your insurance - European health insurance card is needed - Travel healthily: arrange vaccinations on time - Medication use (stock, refrigeration, Medicines passport, Travel pharmacy..) - take care of Current affairs: money & mail - Pets: passport - The house: rent out ? - Insurances: put together yourself - check all allowances

Europees rijbewijs * Campers <3.500 kilo en lengte <12 meter en breedte <2,55 meter en maximaal negen personen met een normaal rijbewijs B. * Campers met een gewicht> 3.500 = <7.500 kilo dienen in het bezit te zijn van rijbewijs C1 * Campers> 7.500 kilo C hebben rijbewijs. (De rijbewijzen C en C1 worden ook wel vrachtwagenrijbewijzen genoemd) Snelheid Campers tot 3.500 kg vallen onder categorie M1. Campers op snelwegen en snelwegen mogen bijvoorbeeld in sommige landen, zoals Spanje, niet sneller gaan dan 100 km / u en 90 km / u op normale / regionale hoofdwegen. Op andere wegen mogen kampeerders niet sneller gaan dan 80 km / u, wat gebruikelijk is in Europa (en zelfs minder, sommige landen passen 70 toe) Een camper mag op geen enkele weg harder gaan dan 100 km / u, dus geen 110 km / u en geen 120 km / u die wel voor normale auto's en busjes gelden. Op wegen binnen de bebouwde kom gelden dezelfde regels als voor normale voertuigen. Fietsen Fietsenrekken kunnen tussen 10% en 15% van de totale lengte van de camper uitsteken en zijn gemarkeerd met een 50 x 50 cm reflecterend aluminium of plastic bord dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Het slepen van een auto met de banden op de weg is NIET toegestaan. Overwinteren in het buitenland: waar moet je op letten? - Medische kosten in het buitenland zijn vaak hoger. Controleer uw verzekering - Europese ziekteverzekeringskaart is nodig - Gezond reizen: regel op tijd vaccinaties - Medicijngebruik (voorraad, koeling, Medicijnenpaspoort, Reisapotheek ..) - regelen van actualiteiten: geld & post - Huisdieren: paspoort - De woning: verhuren? - Verzekeringen: stel zelf samen - controleer alle uitkeringen33 views0 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)