Electric motorhome, not sure - Electrische camper, niet zeker

2025, enkel nieuwe electrische firmawagens worden nog toegelaten in Belgie. Noorwegen stopt in 2030 met door fossiele brandstof aangedreven auto's, Nederland denkt dezelfde richting uit. Minder vervuilend, minder duur(?) ...


Maar de elektrische camper heeft niet alleen voordelen. Batterijen zijn zwaar en nemen redelijk wat plaats.


Hoe werkt een elektrisch voertuig ? De motor op fossiele brandstof wordt vervangen door elektrische batterijen die voor aandrijfkracht zorgen. Het kan een accupakket zijn dat door een conventioneel transmissiesysteem een ​​as aandrijft, of elektrische motoren die in de wielen zijn geïntegreerd ("wielmotoren") die het mogelijk maken om voertuigen met voorwielaandrijving of achterwielaandrijving te bouwen. of in vierwielaandrijving, zonder wijziging van het industriële gereedschap of aanzienlijke meerkosten. De autonomie varieert afhankelijk van de grootte en het aantal batterijen of, om nog meer capaciteit te krijgen, afhankelijk van hun technologie. De meerkost voor de koper komt niet langer overeen met een pure vermogenswinst maar met een optimalisatie van de autonomie tussen twee ladingen.


Voordeel

De stille werking, het beschikbare koppel over het volledige werkbereik en de totale afwezigheid van uitlaatgassen gaan gepaard met onverslaanbare kosten per kilometer! Bij afwezigheid van traditionele mechanische elementen wordt routineonderhoud teruggebracht tot de eenvoudigste vorm, wat de bedrijfskosten en betrouwbaarheid ten goede komt.


Nadeel

De beperkte actieradius (150 à 200 km) en het gewicht van de accu's zijn onverenigbaar met het gebruik van een camper en een maximum gewicht beperkt tot 3,5 ton voor een B-rijbewijs. En vanzelfsprekend het nuttig laadvermogen.


Onze mening

Zonder te denken aan het recyclageprobleem en vooral ook grondstofprobleem (cobalt) bestaat echter wel een oplossing die gezocht moet worden voor de tal van camperplaatsen, campings en camperparken. Vandaag bestaat al het probleem op plaatsen om een afdoende zwaarte van het electriciteitsnet te vinden (je moet dan opletten als airco hebt of je electrisch campinggrilletje wil inpluggen) en dan gaan we binnen enkele jaren met enkele tientallen arriveren op de camping . Nou, dat betekent waarschijnlijk een nieuwe voorziening door de eigenaars van de plaatsen die ettelijke tienduizenden euro's zal kosten.

En hoe gaan we dan 'vrij kamperen' ?

O, ja, laadpunten onderweg. Een uurtje laden terwijl we een koffie drinken of een stadje bezoeken ? Maar zijn op die mooie plaatsen in de natuur of de typische dorpjes wel de nodige voorzieningen. Stel je voor : het kleine Franse dorp dat in de winter 500 inwoners telt. De lente start en de horden aan toeristen komen de middeleeuwse huizen en burchtwal bewonderen...met een electrische auto of een electrische camper. Eerste vraag : Waar staan de laadpalen ? Waar kunnen we opladen ?


Spreken we dan nog over RUST ? of over STRESS ?


Wat vinden jullie ?========
2025, only new electric company cars are still allowed in Belgium. Norway will stop using fossil fuel-powered cars in 2030, the Netherlands is moving in the same direction. Less polluting, less expensive (?) ...


But the electric motorhome does not only have advantages. Batteries are heavy and take up quite a bit of space.


How does an electric vehicle work? The fossil fuel engine is being replaced by electric batteries that provide motive power. It can be a battery pack that drives an axle through a conventional transmission system, or electric motors integrated into the wheels ("wheel motors") that make it possible to build front-wheel or rear-wheel drive vehicles. or in four-wheel drive, without modification of industrial tools or significant additional costs. The autonomy varies depending on the size and number of batteries or, to get even more capacity, depending on their technology. The additional cost for the buyer no longer corresponds to a pure capital gain but to an optimization of the autonomy between two charges.


Benefit

The quiet operation, the available torque across the entire working range and the total absence of exhaust gases come with an unbeatable cost per kilometer! In the absence of traditional mechanical elements, routine maintenance is reduced to its simplest form, benefiting operating costs and reliability.


Downside

The limited range (150 to 200 km) and the weight of the batteries are incompatible with the use of a motorhome and a maximum weight limited to 3.5 tonnes for a B driving license. And of course the payload.


Our opinion

Without thinking of the recycling problem and especially the raw material problem (cobalt), however, there is a solution that must be sought for the numerous camper pitches, campsites and camper parks. Today the problem already exists in places to find a sufficient weight of the electricity network (you have to be careful if you have air conditioning or if you want to plug in your electric camping grill) and then within a few years we will arrive at the campsite with a few dozen. Well, that probably means a new facility by the owners of the places that will cost several tens of thousands of dollars.

And how are we going to 'camp freely'?

Oh yes, charging points on the way. Charging for an hour while we have a coffee or visit a town? But are there the necessary facilities in those beautiful places in nature or in the typical villages? Imagine the small French village that has 500 inhabitants in winter. Spring starts and the hordes of tourists come to admire the medieval houses and castle walls ... with an electric car or an electric camper. First question: Where are the charging stations? Where can we recharge?


Are we still talking about SOOTHING ? or about STRESS?


What do you think ?

36 views2 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)