Can You Still Go RVing Without Camping Reservations? - Kunnen we nog op pad zonder reserveren ?

COVID heeft de nomadische levensstijl populairder gemaakt dan ooit tevoren. Het resultaat is dat veel camperliefhebbers die al lang kamperen, geloven dat het nu onmogelijk is om te gaan kamperen zonder van tevoren een kampeerreservering te hebben.


Maar is het echt? Als je bereid bent om buiten de kaders te denken, denk ik dat je nog steeds spontaan rond de continenten kunt reizen.


De grens tussen "hoogseizoen" en "laagseizoen" bestaat niet langer op camperplaatsen en campings dankzij de pandemie. Met zoveel mensen die op afstand werken, of de vakantie maar uitstellen en wachten op betere momenten vervaagt de eindeloze zomersfeer in de winter. De meeste campings zijn nog steeds gesloten in de winter maar we zien toch dat de beschikbaarheid verbetert in de winter.


Maar als nieuwe motorhomerijders warmer winterweer najagen, verwacht dan toch wat drukte waar je ook ronddwaalt. U kunt nog steeds genieten van een spontane motorhomelevensstijl zonder kampeerreserveringen. Volg gewoon enkele reistips met gezond verstand.


Wees flexibel over uw bestemming

De meeste mensen worden in januari nog steeds aangetrokken door de meest populaire kampeergebieden, zoals het zonnige zuiden (als we over de grens mogen natuurlijk en niet in quarantaine moeten..en je het risico wil nemen want morgen kunnen de Covid-regels weeral veranderen). De sleutel tot het vermijden van krankzinnige drukte en het gaan kamperen zonder kampeerreserveringen, is door te stoppen met denken zoals iedereen.


Laat uw hart niet gaan op kamperen in plaatsen zoals nationale parken of in de buurt van een populair pretpark, of dat typische kleine dorpje of die mooie stad die je wil bezoeken, en u zult niet teleurgesteld zijn. Voor de meeste keuze aan accommodaties, concentreer je je zoektocht op schilderachtige kampeerplekken aan de rand van populaire bestemmingen. U kunt vaak op korte rijafstand van populaire bestemmingen blijven, voor een lagere prijs met minder drukte en meer gastvrijheid.


Ga in het weekend en op feestdagen afgelegen kamperen

Probeer op die momenten niet naar populaire bestemmingen te gaan, anders raak je gegarandeerd geïrriteerd.


Gebruik populaire apps zoals Campercontact of Park4Night om je te helpen een buiten de drukte gelegen locatie te vinden om te verblijven van vrijdag tot en met zondag.


Zoek naar alternatieve verblijfplaatsen

Het lidmaatschap van een camping biedt u veel mogelijkheden voor verblijfplaatsen. Camping of Camperplaaats ? , hoor ik u denken. Inderdaad, de meesten onder ons kiezen voor de CP in de meeste gevallen. Zo vrij en groot mogelijk. Of heb je al eens het alternatief overwogen om bij de boer te staan. In ieder land bestaat een dergelijke organisatie. De rust en veiligheid is gegandareerd.


COVID has made the nomadic lifestyle more popular than ever before. As a result, many camper enthusiasts who have been camping for a long time believe that it is now impossible to go camping without having a camping reservation in advance.


But is it real? If you're willing to think outside the box, I think you can still spontaneously travel around the continents.


The line between "high season" and "low season" no longer exists on RV sites and campsites thanks to the pandemic. With so many people working remotely, or postponing the holidays and waiting for better moments, the endless summer mood fades into winter. Most campsites are still closed in winter, but we see availability improving in winter.


But as new motor home riders chase warmer winter weather, expect some hustle and bustle wherever you wander. You can still enjoy a spontaneous motorcycle home lifestyle without camping reservations. Just follow some common sense travel tips.


Be flexible about your destination

Most people are still attracted to the most popular camping areas in January, such as the sunny south (if we are allowed to cross the border of course and not have to quarantine ... and you want to take the risk because tomorrow the Covid rules could change again) . The key to avoiding insane crowds and going camping without camping reservations is to stop thinking like everyone else.


Don't let your heart go camping in places like national parks or near a popular amusement park, or that quintessential small town or that beautiful city you want to visit, and you won't be disappointed. For the most choice of accommodations, focus your search on scenic camping spots on the outskirts of popular destinations. You can often stay a short drive from popular destinations for a lower price with less crowds and more hospitality.


Go remote camping on weekends and holidays

During those times, try not to go to popular destinations or you are guaranteed to get annoyed.


Use popular apps like Campercontact or Park4Night to help you find a location away from the crowds to stay from Friday to Sunday.


Look for alternative places to stay

Membership of a campsite offers you many possibilities for accommodation. Camping or Camperplace? , I hear you think. Indeed, most of us choose the CP in most cases. As free and large as possible. Or have you ever considered the alternative of standing with the farmer? Such an organization exists in every country. Peace and security are guaranteed.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)